Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Spis treści

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 108kB)     dostepnosc cyfrowa


 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ?

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje ?

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Jaka może być wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  :

 1. Pobierają  wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 2. Składają wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie
  ( wymagane załączniki do wniosku są wymienione w druku wniosku bądź stanowią załącznik do wniosku).

UWAGA! Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie od 1 do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach lub brakach załączników, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji. Nieusunięcie uchybień lub nie dostarczenie brakujących załączników w wyznaczonym w informacji terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Wnioski kompletne rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok oraz po przyjęciu tych środków przez Radę Powiatu w formie uchwały.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zawierana jest z wnioskodawcą umowa, która określa  m.in.  przedmiot dofinansowania, wysokość przyznanego dofinansowania, termin realizacji umowy, termin rozliczenia przyznanych środków.

UWAGA!

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 4. W przypadku znacznego niedoboru środków na dany rok, mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 861 z póź.zm).

Dodatkowych informacji na temat dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

pok. Nr 4 -  Pani mgr Anna Czerwińska

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36

 


 

Zarządzenie Nr 44/2018 Kierownika PCPR w sprawie ustalenia procedury dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na rok 2019. (*.PDF 135kB)

Procedury dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu (*.PDF 1.44MB)

 


 

Wniosek na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji    (*.PDF 439kB)

Załącznik nr 1 do części B wniosku   (*.PDF 155kB)

Załącznik nr 2 do części B wniosku   (*.PDF 119kB)

 

strzałka do góry