Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF 108KB)       

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna cyfrowo (DOCX 16KB)


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, zwane dalej "PCPR", powołane uchwałą Nr IV/25/99 Rady Powiatu Żywieckiego z dnia 25 stycznia 1999 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Zadania pomocy społecznej w Powiecie Żywieckim  wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Szczegółowy zakres zadań obejmuje :

I. Zadania własne powiatu wynikające  z ustawy o pomocy społecznej:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka- po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 3. organizowanie  opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w szczególności przez  prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży  w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
 8. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
 9. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 10. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 11. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 12. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 13. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 14. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 15. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 17. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

II.  Zadania   wynikające  z ustawy o pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:

 1. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 4. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,
 5. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców nie wymienionych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej,
 6. realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno- opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Środki na realizację w/w zadań zapewnia budżet państwa.

III. Zadania powiatu   wynikające  z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów o których mowa w pkt.a,
 3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez rade powiatu programów, o których mowa w pkt.a oraz rocznej informacji z ich realizacji,
 4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
 7. dofinansowanie:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 • przedstawianie Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdań rzeczowo finansowych o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków
 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków  na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • tworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

 

Godziny urzędowania:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
poniedziałek 7:00 -15:00
wtorek 7:00 -15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00 - 15:00
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-17:00
piątek 7:00 - 15:00

strzałka do góry