Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

STOP WYKLUCZENIU - logo

 

Sprawozdanie z realizacji programu systemowego pn.

„STOP WYKLUCZENIU – Świadomi - Aktywni – Samodzielni”

finansowanego ze środków unijnych w roku 2013

 

Projekt systemowy „STOP WYKLUCZENIU - Aktywni Świadomi Samodzielni” skierowany jest usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z problemami w sprawach opiekuńczo wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej. Osoby należące do wyżej wymienionych grup narażone są w szczególny sposób na zjawisko wykluczenia społecznego. Podlegają również wielokrotnej defaworyzacji ze względu na niepełnosprawność, niskie wykształcenie i małe kompetencje społeczne.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% wkładu własnego pochodzi z budżetu powiatu, ze środków przeznaczonych na finansowanie kontynuacji nauki wychowanków pieczy zastępczej. Łączna pula środków na realizację Projektu w 2013r. wyniosła 373 990 zł.W zeszłorocznej edycji Projektu brało udział 50 uczestników i uczestniczek. Do Projektu przystąpiło 40 osób, które po raz pierwszy wyraziły chęć uczestnictwa w działaniach projektowych oraz 10 osób, które w poprzedniej edycji zakończyły udział w projekcie, ale wyraziły chęć dalszego uczestnictwa i rozwoju. Wsparciem zostało objętych 34 osób niepełnosprawnych i 16 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w tym 10 osób przeżywających różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Spośród uczestników Projektu 34 osoby były mieszkańcami wsi, a 16 pochodziło z miasta Żywca. Realizując umowy aktywizacyjne zawarte z uczestnikami i uczestniczkami projektu, 38 osób ukończyło różnego rodzaju kursy i szkolenia, 22 osoby kontynuowały naukę, a 10 osób uzyskało zatrudnienie lub zmieniło na bardziej korzystne. W ramach działań projektowych u 46 osób nastąpił wzrost umiejętności i zwiększenie potencjału społecznego, tak bardzo ważnych elementów wykorzystywanych w pokonywaniu trudności związanych z przezwyciężaniem różnego rodzaju sytuacji życiowych prowadzących do wykluczenia społecznego.

Projekt w swoich założeniach obejmował działania związane z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną, co miało przyczynić się do zmniejszenia występowania zjawiska wykluczenia społecznego na terenie naszego powiatu.

            Aktywizacja społeczna uczestników naszego Projektu związana była z nabyciem umiejętności
i zwiększeniem potencjału społecznego. Założenia te zostały zrealizowane poprzez szeroki wachlarz poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia osobistych kompetencji życiowych i pełnienia ról społecznych, poprzez indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne
i psychologiczne.
 
Aktywizacja zawodowa umożliwiała nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
W pierwszej kolejności obejmowała pracę z doradcą zawodowym i przygotowanie „Indywidualnego planu działania”, ukierunkowanego na rozbudzenie zainteresowań, wzmocnienie wiary we własne możliwości             i poprawę umiejętności autoprezentacji, uzupełnione uczestnictwem w różnego rodzaju kursach i szkoleniach zawodowych.

Aktywizacja edukacyjna opierała się na podniesieniu poziomu wykształcenia, obejmując w głównej mierze przeprowadzenie analizy predyspozycji i potrzeb uczestników oraz sfinansowanie kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia.

Aktywizacja zdrowotna polegała na zdiagnozowaniu lekarskim możliwości podjęcia zatrudnienia                    i wprowadzeniu działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia z zastosowaniem terapii psychologicznych, opłaceniem części kosztów turnusów rehabilitacyjnych, zajęć z logopedą i ćwiczeń usprawniających psychoruchowo.

Do realizacji tych zamierzeń zatrudniliśmy w ramach projektu specjalistów, których praca z uczestnikami projektu była ukierunkowana na realizacje „Indywidualnej ścieżki rozwoju” oraz dodatkowe wzmocnienie pozwalające na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przez cały okres uczestnictwa w Projekcie, Uczestnik i członkowie jego rodziny (najbliższe otoczenie), mogli korzystać z porad czy terapii indywidualnej, z grupowych form rozwoju i wsparcia. Dodatkowo zaproponowaliśmy Uczestnikom zwrot kosztów, które w okresie udziału w projekcie ponoszą na swoją edukację.

Cieszy fakt, że wytyczne Projektu pozwalają na wielopłaszczyznowe wzmocnienie Uczestnika projektu, a przez to, umożliwiają pomoc jego całej rodzinie. Wydaje się, że takie kompleksowe oddziaływanie na całą rodzinę jest właściwym kierunkiem w drodze do niwelowania deficytów istniejących w rodzinie i pozwala na powstrzymanie zjawiska „dziedziczenia biedy”, bezrobocia i innych negatywnych skutków z tym związanych.

            Z roku na rok rośnie zainteresowanie udziałem w naszym Projekcie, świadczy o tym zwiększająca się ilość osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie oraz fakt, że już na początku marca została utworzona lista rezerwowa. Uczestnicy po zakończeniu udziału w projekcie doceniają możliwość swobodnego wyboru kursów i szkoleń oraz indywidualnego podejścia do ich potrzeb w zakresie rozwoju społecznego, zawodowego               i podniesienia poziomu wykształcenia.

strzałka do góry