Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą” zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą

  • pieniężną na usamodzielnienie
  • pieniężną na kontynuowanie nauk
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
  • w uzyskaniu zatrudnienia
  • na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu i pobyt trwał co najmniej rok.

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc na usamodzielnienie przysługuje, jeżeli dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przyznaje się w wysokości 30% podstawy wynoszącej obecnie 1722,00 zł tj. 516,60 zł miesięcznie.

Dodatkowymi warunkami do przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest:

- określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki;

- przedłożenie na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu oraz rodzaju placówki w jakiej osoba usamodzielniana przebywała i wynosi od 100% do 400% podstawy wynoszącej obecnie 1722,00 zł

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy. Wartość pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

  1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
  2. niezbędne urządzenia domowe;
  3. pomoce naukowe;
  4. sprzęt rehabilitacyjny;
  5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 163 z późn. zm.)

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 poz. 954)

Dodatkowych informacji na temat instytucjonalnej pieczy zastępczej można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 8 -  Pani mgr Natalia Harędzińska

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36

strzałka do góry