Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

 

PROCEDURA SKIEROWANIA DO MIESZKANIA CHRONIONEGO

 

  1. Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu chronionym skierowanego do Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej oraz naciskiem na rozeznanie możliwości pomocy ze strony rodziny i przyjaciół.
  3. Wydanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania do mieszkania chronionego uwzględniającego stan zdrowia osoby kierowanej w związku z wymogiem samodzielnego zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym. Do skierowania należy dołączyć następujące dokumenty: kserokopię wywiadu środowiskowego, kontrakt socjalny (jeśli był zawarty).
  4. Dokonanie uzgodnień pomiędzy klientem, pracownikiem socjalnym PCPR i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej (np. w formie kontraktu socjalnego), a także opracowanie „Indywidualnego program usamodzielnienia osoby” lub „Indywidualnego programu wspierania osoby”.
  5. Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika PCPR w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym.
  6. Podpisanie umowy określającej warunki użytkowania mieszkania chronionego.

 

Wniosek do OPS o przyjęcie do mieszkania chronionego (PDF 551KB)

Wniosek do PCPR o przyjęcie do mieszkania chronionego (PDF 558KB)

Skierowanie do mieszkania chronionego (PDF 532KB)

 

 Punkt Interwencji Kryzysowej

strzałka do góry