Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

 

 logo PFRONŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 

Warunki oraz tryb przyznania osobie niepełnospranej jednorazowych środków PFRON na w/w podjęcie działalności, reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018, poz. 2342.)    (*.PDF 367kB)

 


Kto może się ubiegać o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki PFRON na :

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności :
   1. gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
   2. rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę  prawną jej prowadzenia,
 1. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 2. ponowne podjęcie działalności , o której mowa w pkt.1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

 

Jaka może być  wysokość przyznawanych środków  ?

Wysokość jednorazowych środków określana jest w umowie zawieranej ze starostą, ale nie może być wyższa niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie.

 

Co trzeba zrobić aby uzyskać środki ?

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej :

 1. Pobiera wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładki wniosek do pobrania.
 2. Składa wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

 

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków ?

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do którego został złożony wniosek sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Starosta informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 3. W przypadku niezachowania terminu  o którym mowa w pkt.2 , Starosta informuje wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania na które przeznacza się środki otrzymane z PFRON.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywają go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 6. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z wnioskodawcą.
 7. Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,
  • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.
 8. Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalność, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków.
 9. W przypadku o którym mowa, w pkt. 8 wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

UWAGA!

 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.
 3. Środki będą  przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października  2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( teks jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 102 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. 

 

 

Dodatkowych informacji na temat środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

nr tel. (33) 861-89-94 lub (33) 861-94-19

 

 Wzór wniosku Wn-O
PDF (383kB)  
 Załączniki wymagane do wniosku PDF (139kB) DOC (33kB)
 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna RODO PDF (132kB) DOC (16kB) 
 Załącznik nr 10 - Oświadczenie PDF (96kB) DOCX (16 kb)
 Załącznik nr 11 - Oświadczenie poręczyciela PDF (139kB) DOC (35kB)
strzałka do góry