Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

logo PFRON

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2023 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna 
 realizację programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych  w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest  w dwóch  modułach:

 • moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
 • moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej ( studia pierwszego
  i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe.  

Terminy naboru wniosków w 2023 roku:

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

 • semestr letni 2022/2023 – od dnia 1 marzec 2023r. do dnia 31 marzec 2023r.,
 • semestr zimowy 2023/2024 –od dnia 8 września 2023r. do dnia 10 października 2023r.

DLA KOGO DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

W 2023  roku kwota dofinansowania kosztów nauki semestr/półrocze  wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
 1. do 1 100,00 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 2. do 1 650,00 zł. dla wnioskodawców;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4400,00 zł. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł.
  ( netto) na osobę;

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach   dwóch i  form kształcenia na poziomie wyższym  (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę   (czesne) może być zwiększona
o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 200,00 zł. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł. (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę ( czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

WARUNKI ZWIĘKSZENIA DOFINANSOWANIA

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770 zł - w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się –
  w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 330 zł.- w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki,( przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/ udzielenie pomocy także na drugim kierunku
 • 220,00 zł. – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 330,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 330,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 880,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy ( wsparcie jest jednorazowe)
 • 550,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej ( w związku z pandemią).

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:  

1) do 50% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 75%,

2) do 75% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

3) do 100% - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach ( od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich ( III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.       

Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy  Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnie w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie ( semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON
w ramach programu. 

 

UDZIAŁ WŁASNY W KOSZTACH CZESNEGO

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązania są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni
( co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym rzeczywisty udział własny
w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764,00 zł. (netto) na osobę. 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PODPISANIEM UMOWY

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY NA DOFINANSOWANIE NAUKI W MODULE II:

1.Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

- „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

- „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

-  pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

2.Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit nie został przekroczony.

3.Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu,
z zastrzeżeniem pkt. 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru.

4.Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt. 3, jest dozwolona  w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku).

5.Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit o którym mowa w pkt. 1 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt. 6.

6.Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze PFRON; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt. 5 – nie ma zastosowania.

Limit semestrów nie dotycz osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi ( III stopnia.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),
 • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego ( np. stan zdrowia)- nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego- nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Informacje na temat programu zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – www.pcpr-zywiec.pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik  PCPR w Żywcu Pani Joanna Rozumek pod numerami telefonów 
(33) 861 94 19 oraz  (33) 861 93 36.

 

strzałka do góry