Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF 108KB)       

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna cyfrowo (DOCX 16KB)


 

     Osoby niepełnosprawne istnieją we wszystkich częściach świata i we wszystkich warstwach społecznych. Ich liczba na całym świecie jest duża i wciąż rośnie. Zarówno przyczyny jak i skutki niepełnosprawności są na świecie  zróżnicowane.  Różnice  te  wynikają  z  odmiennych  warunków   społeczno - ekonomicznych   oraz z odmiennych rozwiązań podejmowanych przez różne Państwa dla dobra swych obywateli.

Problem niepełnosprawności przestaje być w społeczeństwie swoistym „tabu”, przestaje być wstydliwą częścią związaną ze schematem idealnego, społeczeństwa. Niepełnosprawność przestaje być postrzegana jako problem społeczny do rozwiązania a zaczyna funkcjonować jako obszar wielu skorelowanych działań oraz stanowi pole, które  jak gąbka chłonie wszelkie sposoby i inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu szerokiej grupy osób  z niepełną sprawnością.

Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które dotyka nie tylko ludzi starszych,  pojawia się często w życiu ludzi młodych, nie wyłączając i nie oszczędzając osób najmłodszych, stad też kwestia ta powinna być dostrzegana przez każdego człowieka bez względu na wiek, płeć
 i status społeczny..

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wykonuje z mocy ustawy administracja rządowa i samorządowa. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizują również organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz.

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnik jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Organem doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zakres kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

  1. opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
  2. opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
  3. ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy,
  4. inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Krajowa  Rada  Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Rada jest organem doradczym Pełnomocnika, stanowiącym forum współdziałania  na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej,  samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych.

Do kompetencji Rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  2. inicjowanie rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,  wynikających z niepełnosprawności,
  3. opiniowanie:
    • projektu założeń polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  niepełnosprawnych,
    • projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów   obowiązujących w tym zakresie,
    • sprawozdań z działalności PFRON,
    • projektów rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji
    • materiałów przedstawionych przez Pełnomocnika.
  4. opracowywanie rocznych informacji o działalności Rady.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym wspierającym działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. PFRON jako państwowy fundusz celowy został utworzony z dniem 1 lipca 1991 r.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu:

  1. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych zadań - według algorytmu,
  2. podmiotom realizującym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynikające z ustawy.

Środki PFRON  przeznacza  się  na  finansowanie  zadań  przewidzianych  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w szczególności na:

  • współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
  • współfinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
  • przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie  zaopatrzenia  osób  niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu   się  i  technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej,
  • realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku,
  • dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób  niepełnosprawnych, a także pomoc rodzinom, których członkami są osoby niepełnosprawne,
  • programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne,
  • finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego

W wyniku przeprowadzonej reformy  ustrojowej  państwa  oraz  nowelizacji  ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizacja znacznej części zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej powierzona została samorządom terytorialnym. Zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia  2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 z późn. zm.).

Rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia  25  czerwca  2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

 

Instytucje orzekające o stopniu niepełnosprawności

Do orzekania o niepełnosprawności powołane są: powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (działają jako pierwsza instancja) oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (działające jako druga instancja – rozpatrująca odwołania od orzeczeń powiatowych zespołów). Powiatowy zespół powołuje starosta (po uzyskaniu zgody wojewody) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowych zespołów, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat. Wojewódzki zespół do spraw orzekania  o niepełnosprawności powołuje wojewoda.

 

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci, obok publicznego i rynkowego sektor, są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego państwa
 i społeczeństwa. Realizują zadania, które wynikają z polityki państwa, lub te, których mimo istniejącego zapotrzebowania, ani podmioty publiczne ani prywatne zorientowane na zysk, nie podejmują. Dostarczają usług obywatelom, nie rzadko wypełniając lukę, której nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy.

strzałka do góry