INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   (*.PDF 250kB)


 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu
ul. Ks. Prał. St. Słonki 24
34-300 Żywiec
tel. 33 861 70 49

pok. nr 12

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek dotyczy osób powyżej 16 roku życia, koniecznym załącznikiem do wniosku jest "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności." wypełnianie przez lekarza prowadzącego leczenie osoby niepełnosprawnej. Wniosek można składać nie wcześniej niż 30 dni przed datą 16-tych urodzin. W przypadku osoby posiadającej poprzednie orzeczenie kolejny wniosek można składać również nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu ważności tego orzeczenia. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć dokumentację leczenia (kopie i oryginały do wglądu lub kopie prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem). W przypadku braku dokumentacji, lub jeżeli jest niekompletna, zostanie wysłane zawiadomienie o jej uzupełnienie, a tym samym procedura rozpatrzenia wniosku znacznie się wydłuża. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawca zostanie poinformowany zawiadomieniem pisemnym wysłanym na adres zamieszczony we wniosku.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do lat 16

Wniosek dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia. Wniosek wypełnia i podpisuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun z wyroku sądu). Koniecznym załącznikiem do wniosku jest "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności." wypełnianie przez lekarza prowadzącego leczenie dziecka. W przypadku dziecka posiadającego poprzednie orzeczenie kolejny wniosek można składać nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu ważności tego orzeczenia. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć dokumentację leczenia (kopie i oryginały do wglądu lub kopie prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem). W przypadku braku dokumentacji, lub jeżeli jest niekompletna, zostanie wysłane zawiadomienie o jej uzupełnienie, a tym samym procedura rozpatrzenia wniosku znacznie się wydłuża. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony na posiedzeniu składu orzekającego. O terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawca zostanie poinformowany zawiadomieniem pisemnym wysłanym na adres zamieszczony we wniosku. 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Zaświadczenie dotyczy zarówno dzieci poniżej 16 roku życia oraz osób powyżej 16 roku życia - jest koniecznym załącznikiem do obu rodzajów wniosków. Wypełnianie jest przez lekarza prowadzącego leczenie. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia i musi być ważne w dniu składania wniosku. Powinno być wypełnione czytelnie w języku polskim i opisywać całościowo stan zdrowia osoby ubiegającej się o o rzeczenie.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek dotyczy osób powyżej 16 roku życia, konieczne załączniki to:

  • ważne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS lub Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (orzeczenie resortowe komisji MSWiA lub lekarza KRUS -  tylko wydane przed datą 1 stycznia 1998 r.),
  • aktualne zdjęcie osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja jest podpisywana przez osobę niepełnosprawną w dniu odbioru w biurze Zespołu i laminowana na miejscu. Legitymacja jest bezpłatna.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

Wniosek dotyczy osób poniżej 16 roku życia, koniecznym załącznikiem jest ważne orzeczenie o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Legitymacja jest podpisywana przez rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego w dniu odbioru w biurze Zespołu i laminowana na miejscu. Legitymacja jest bezpłatna.

strzałka do góry