INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

Wnioski - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Strona do pobrania bezpłatnej przeglądarki PDF

 

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (*.PDF, 198kB)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do lat 16 (*.PDF, 197kB)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*.PDF, 241kB)

Oświadczenie o pobycie stałym (nowy dowód osobisty) (*.PDF, 98kB)

Oświadczenie o pobycie (zameldowanie w innym powiecie) (*.PDF, 162kB)

Druk odwołania od decyzji (*.PDF, 591kB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - dorośli (*.PDF, 144kB)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - dzieci (*.PDF, 146kB)

 


Wnioski o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

 

Druk wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (PDF, 353kB)

 


Wniosek o wydanie karty parkingowej

 

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej (PDF, 3 610 kB)

 

 

Wnioski należy składać tylko i wyłącznie osobiście

 

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł. należy wpłacić na konto bankowe :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24 34-300 Żywiec

GETIN NOBLE BANK O/ Żywiec nr rachunku 67 1560 1023 0000 9140 0001 6397

Na dowodzie wpłaty należy wpisać : Imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wydanie karty parkingowej oraz w tytule wpłaty należy wpisać : opłata za wydanie karty parkingowej

 


Odwołanie od decyzji ZON (PDF, 591 kb)

strzałka do góry