INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

 

Pomoc Psychologiczna obejmuje:

- psychoprofilaktykę, która jest związana z informowaniem i wyjaśnianiem zagadnień związanych
z różnorodnymi zagrożeniami, z którymi mamy kontakt w naszym życiu. W ramach działań o takim charakterze psycholog może tłumaczyć jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w przyszłości oraz jak unikać negatywnych konsekwencji różnych zdarzeń.

- psychoedukację, która również wiąże się z informowaniem i poszerzaniem wiedzy na dany temat. Jest ona skierowana do osób, które doświadczają konkretnego problemu lub trudności. Jej celem jest ukazanie postaw i zachowań, które mogą być skuteczne w danej sytuacji problemowej.

- poradnictwo, które koncentruje się wokół rozwiązywania konkretnych problemów. Należy jednak podkreślić, że nie ma ono nic wspólnego z popularnym „radzeniem”. Psycholog nie przedstawia swojemu klientowi gotowych recept czy zaleceń. Jego zadaniem jest naświetlenie możliwych przyczyn zaistniałej sytuacji, mechanizmów nasilających problem oraz możliwych strategii działania wraz z ich konsekwencjami.

- Interwencję kryzysową, która jest doraźną pomocą psychologiczną w nagłych trudnych sytuacjach. Celem oddziaływań tego typu jest przede wszystkim wsparcie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Psycholog stwarza warunki do odreagowania stresu i pogodzenia się z faktami.

- diagnozę psychologiczną kandydatów na rodzinę zastępczą, związaną z określeniem predyspozycji
i motywacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Do PCPRu może zgłosić się każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i nie wie,
jak sobie z nią poradzić np:

  • doświadcza trudności wychowawczych
  • doświadcza przemocy
  • ma problemy w relacjach z bliskimi
  • przeżywa kryzys
  • nie widzi sensu życia
  • utracił kogoś bliskiego
  • był uczestnikiem bądź świadkiem wypadku
  • nie radzi sobie ze stresem
  • nie widzi możliwości rozwiązania swoich problemów

 

Dodatkowych informacji na temat poradnictwa psychologicznego można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. Nr 7 -  Pani mgr Paulina Gorczyca

nr tel. (33) 861-94-19 lub (33) 861-93-36

strzałka do góry