INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

Usamodzielniani wychowankowie

Osoba opuszczająca po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą zwana osobą usamodzielnianą, której umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, może zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej starać się o przyznanie pomocy pieniężnej na:

  1. kontynuowanie nauki
  2. zagospodarowanie
  3. usamodzielnienie

Ponadto osobie usamodzielnianej w miarę zgłaszanych potrzeb udziela się, też pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc psychologiczna i prawną.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

- 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,

- roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki:

- przyznaje się osobie usamodzielnianej, o ile kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

- wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.

- pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia,

Pomoc na usamodzielnienie:

- może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach,

- jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł

- może zostać wypłacona nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,

- w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki,

- w uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Wysokość tej pomocy zależna jest od okresu pobytu w pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie:

- jest przyznawana osobie usamodzielnianej której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

- wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,

- w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł,

- może zostać przyznana w formie rzeczowej.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat instytucjonalnej pieczy zastępczej można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 8 -  Pani mgr Natalia Harędzińska

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36

 

 

strzałka do góry