INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iodo@pcpr-zywiec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c,e oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO wynikających z aktów prawnych tj.:
- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Żywcu.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy stwierdzono, że dane osobowego są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmowa udzielenia pomocy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O COOKIES

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI INFORMACJAMI

Rodzinna piecza zastępcza

28.05.2018

     Zaproszenie do udziału w szkoleniu pn. "Zrozumieć nastolatka" (*.JPG 217kB)

 


 

 

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

1. Rodzina zastępcza spokrewniona– tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka.

2. Rodzina zastępcza niezawodowa– tworzą ją osoby obce, niespokrewnione z dzieckiem oraz dalsi krewni dziecka np. wujostwo, kuzynostwo itp.

3. Rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

a) rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego– sprawuje opiekę nad dzieckiem do unormowania jego sytuacji nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w pieczy zastępczej.

b) rodzina specjalistyczna - opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi umieszczonymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnimi matkami z dziećmi.

W rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 3 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, za wyjątkiem potrzeby umieszczenia rodzeństwa.

4. Rodzinny dom dziecka– tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem sprawujące opiekę nad większą liczbą dzieci. W tym samym czasie w rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, za wyjątkiem potrzeby umieszczenia rodzeństwa.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

- 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

- 1000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w kwocie nie niższej niż 200,00 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

 

Dodatkowych informacji na temat rodzin zastępczych można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu,

ul. Ks. Prał. St. Słonki 24

pok. nr 9 -  Pani mgr Teresa Wróbel, Pani mgr Joanna Lubos

nr tel. 33 861-94-19 lub 33 861-93-36

strzałka do góry